Etiske retningslinier

Etiske regler for coaches uddannet hos Tripolært LæringsCenter – TLC Uddannelser

§ 1. Som TLC Coach forpligter du dig til at støtte fokuspersonens eget ønske om udvikling og tripolær sundhed, samt at optræde respektfuldt og anerkendende i dialogen. Respekten for fokuspersonen går forud for TLC Coachens interesser.

§ 2. TLC Coachen har tavshedspligt om alle forhold vedrørende fokuspersonen, herunder om der foreligger et coachingsmæssigt forhold.

§ 3. TLC Coachen skal ligeledes sikre tavshedspligten om fokuspersonen, både i grupper og under supervision.

§ 4. TLC Coachen er ikke undergivet tavshedspligt, hvis en erhvervet viden kan være eller har været til fare eller skade for fokuspersonen, TLC Coachen eller en tredje part.

§ 5. TLC Coachen kan ikke indhente eller udlevere oplysninger om en fokuspersonen uden dennes samtykke.

§ 6. Al journalføring, bånd, videooptagelse m.v. må kun ske med fokuspersonens samtykke og fulde aktindsigt, og skal opbevares så tavshedspligten sikres fuldt.

§ 7. TLC Coachen må ikke udnytte sin funktion som coach, hverken til fordel for sig selv eller til skade for fokuspersonen.

§ 8. TLC Coachen skal henvise fokuspersonen til anden behandling, hvis TLC Coachen ikke er kompetent til at arbejde med de problemer, udviklingsønsker eller opgaver fokuspersonen har.

§ 9. TLC Coachen har ansvar for, at en igangværende coaching altid afsluttes på en terapeutisk forsvarlig måde, evt. ved henvisning til anden relevant form for coaching eller terapi hos coach eller terapeut.

§ 10. TLC Coachen har ansvar for at vedligeholde sit faglige niveau gennem supervision og efteruddannelse.

§ 11. TLC Coachen skal ved personlige problemer søge støtte, og i samråd med TLC Uddannelser og supervisor vurdere sin faglige habilitet.

§ 12. TLC Coachen skal henvise fokuspersonen til anden behandling, hvis TLC Coachen af personlige eller etiske grunde ikke er i stand til at varetage coachingen.

§ 13. TLC Coachen har ansvar for at informere fokuspersonen om Tripolært LæringsCenters etiske regler og andre relevante forhold, fx til offentlige myndigheder, og selv have et regelret forhold til både myndigheder og kolleger.

§ 14. Brud på de etiske regler kan medføre eksklusion fra Tripolært LæringsCenters fællesskab og fratagelse af retten til at kalde sig TLC SeksualCoach, TLC NeuroPractitioner, TLC FamilieCoach og TLC Terapeutisk Massør, samt retten til at benytte TLC´s logo.